خط مشی کیفیت

اصول خط مشی کیفیت تشریفات مجالس اکسیر :

-         رعایت اصول بهداشتی فردی و گروهی در مؤسسه.

-         ارائه خدمات پذیرایی و تشریفات با کیفیت و کمیتی مطلوب.

-         توسعه روزافزون روشهای پذیرایی و تشریفات .

-         ارتقاء سطح کیفی پذیرایی و آموزش مهارت کارکنان مجموعه.

-         رعایت استانداردهای جهانی .

-         تنوع خدمات و تشریفات و استفاده از متد روز.

-         مدیریت بهینه کیفیت و کنترل فرایندها.

-         همکاری نزدیک با سایر تیم های اجرایی و مدیریت زمان و اجرای متمرکز.

-         ارائه اطلاعات و جزئیات دقیق اجرایی قبل از شروع مراسم به مشتریان.